Algemene Voorwaarden

1. Algemeen 

1.1 Onder https://www.deairsoftwinkel.com wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de Airsoftwinkel: Netwerk 77, 1446WS  Purmerend Nederland. emailadres vraag.deairsoftwinkel@gmail.com.
De Airsoftwinkel is ingeschreven bij de KvK onder nummer 7775070

 

2. Toepassing 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij De Airsoftwinkel als leverancier van producten optreedt.

2.2 betekent dat u zich goed moet informeren welke wettelijke bepalingen in Uw Land gelden wanneer u een Artikel bij ons koopt,in heel Europa gelden andere Wetgevingen bij Messen,Sprays ,Airsoft en andere Artikelen. Bij aankoop van airsoftreplica’s geeft u daarmee automatisch aan ouder dan 18 jaar te zijn.

 

3. Aanbiedingen 

3.1 Alle aanbiedingen van De Airsoftwinkel zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. De Airsoftwinkel heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zet en typfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

 

4. Overeenkomst 

4.1 De koopovereenkomst tussen De Airsoftwinkel en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.

 

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

 

6. Afzetgebied 

6.1 Op dit moment worden alleen goederen geleverd aan klanten binnen de EU en Zone 1 landen*. 6.2 Het koopcontract kan slechts in het Duits, Nederlands of Engels worden afgesloten.

 

7. Verpakkings- en verzendkosten producten

 7.1 Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten. 7.2 De verpakkings- en verzendkosten zijn afhankelijk van grootte, gewicht en afleveradres. 7.3 Wanneer u kiest voor het bestellen en afrekenen van de inhoud van uw winkelwagen, worden de verpakkings- en bezorgkosten duidelijk aangegeven voordat u uw bestelling bevestigt en betaalt.

 

8. Levering en levertijd 

8.1 De Airsoftwinkel verzendt de bestelde producten binnen 2 tot 5 werkdagen na ontvangst betaling (wettelijk 30 dagen) en NABV lidmaatschap (Nederlandsche klanten) of ID bewijs van klanten buiten Nederland voor bestellingen van airsoft replica’s, mits op voorraad. 8.2 Deze verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. De Airsoftwinkel is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. 8.3 De Airsoftwinkel zorgt voor bezorging per post of pakketservice of verzending op enige andere wijze ter keuze van De Airsoftwinkel. Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. 8.4 De Airsoftwinkel is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door De Airsoftwinkel gedragen. 8.5 De Airsoftwinkel kan producten leveren in het buitenland buiten zone 1. Dit enkel nadat er overeenstemming is bereikt tussen De Airsoftwinkel en de afnemer over de totale kosten. 8.6 Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat u wordt benaderd via telefoon of e-mail om de juistheid van uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een 06-nummer.

 

9. Veilig betalen 

De Airsoftwinkel biedt verschillende manieren om electronisch te betalen. 9.1 iDEAL. 9.2 Bankcontact. 9.3 Visa Mastercard. 9.4 Apple Pay. 9.5 Google Pay

 

10. Retour producten 

10.1 Producten, die u via De Airsoftwinkel heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retour genomen, mits u de factuur nog heeft.

  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

De koper heeft bij retourzendingen dan ook mogelijkheid om het aankoop bedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met vraag.deairsoftwinkel@gmail.com, of met onze klantenservice of door het gebruik van het formulier “herroeping” terug te zenden per email. Verpakkings – en verzendkosten zijn voor uw eigen rekening. 10.3 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door De Airsoftwinkel kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met  vraag.deairsoftwinkel@gmail.com of met onze klantenservice. Stuur ons een mail, en u heeft gegarandeerd binnen 24 uur antwoord. 10.4 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper vervallen. 10.5 Indien u producten, die via De Airsoftwinkel zijn gekocht heeft geretourneerd, is het verstandig te zorgen voor een verzendbewijs, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. 10.6 De ontvanger is verantwoordelijk voor controleren het ontvangen pakket op schade. Tevens dient de koper te controleren of de verpakking ongeopend is (te controleren aan de hand van tape en zegel). Indien het pakket beschadigd of geopend is, dient de ontvanger het pakket te weigeren. Indien de ontvanger het pakket aanneemt vrijwaard dit De Airsoftwinkel van enige verantwoordelijkheid van schade vergoeding of ruiling. 

Let op dat u 14 dagen de tijd heeft om het retour terug te zenden, nadat beroep op herroeping heeft gebruikt.

De terugbetaling van een retour zal binnen 14 dagen plaatsvinden nadat de consument het product(en) retour heeft gestuurd. Hiervan kan de consument bewijs van versturing overleggen. Indien een product welke retour gestuurd wordt gebruiks sporen heeft anders dan in 10.1.1, is De Airsoftwinkel wettelijk gemachtigd een deel van de netto aankoopsom in mindering te brengen. De waarde daarvan is afhankelijk van de gebruiks sporen

 

De Airsoftwinkel vergoed geen retourkosten.

11. Garantie 

11.1 Op alle geleverde producten via DeAirsoftwinkel.com gelden de wettelijke en fabrieks garantietermijnen. Het eventueel te ontvangen restitutiebedrag wordt gereduceerd indien het product sterke gebruiks/slijtagesporen bevat. 11.2 Op Producten uit de koopjeshoek wordt GEEN garantie gegeven. Het veranderen van de orginele configuratie gebeurd op risico van de klant.

 

12. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming 

12.1 Reclamering ter zake het niet ontvangen van een (gedeelte van een) bestelling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat.
12.2 Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. 12.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Airsoftwinkel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14  dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde (exclusief verpakkings- en verzendkosten) daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan De Airsoftwinkel ongebruikt te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en in de originele verpakking met de orginele factuur.


13. Schadevergoeding 

13.1 De Airsoftwinkel kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. 13.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van De Airsoftwinkel komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc. 13.3 De Airsoftwinkel is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade. 13.4 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van De Airsoftwinkel ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen De Airsoftwinkel en de koper is Duits recht van toepassing. 14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Duitse Arbitrage Instituut of, indien De Airsoftwinkel daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van De Airsoftwinkel of de koper.

 

15. Nederlandse tekst prevaleert

15.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

 

16. Persoonsgegevens

16.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door De Airsoftwinkel nageleefd. Klanten hebben bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de klant door in te loggen op onze site, en de gegevens in te zien in het “mijn gegevens” gedeelte van de site. 16.2 De Airsoftwinkel zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. 16.3 Indien de klant de invoervelden voor aanmelding op de nieuwsbrief heeft aangevinkt dan heeft hij daarmee toestemming gegeven aan De Airsoftwinkel voor het versturen van nieuwsbrieven aan het door hem genoemde emailaddres en andere commerciele mededelingen die De Airsoftwinkel voor hem nuttig acht. De klant kan te allen tijde zijn toestemming resp. zijn aanmelding voor de nieuwsbrief ongedaan maken via “mijn gegevens” indien hij zulks wenst. 16.4 De klant kan ook zijn toestemming of een of meer van zijn aanmeldingen ongedaan maken door een email te sturen naar  vraag.deairsoftwinkel@gmail.com naar onze klantenservice. Deze is van maandag t/m vrijdag bereikbaar. Stuur ons een mail, en u heeft gegarandeerd binnen 24 uur antwoord. 16.5 De bewuste ongedaanmaking zal dan binnen een werkdag na ontvangst door De Airsoftwinkel van de bewuste email resp. ontvangst van de bewuste melding bij de klantenservice in ons systeem worden uitgevoerd.

 

17. Prijzen

17.1 De Airsoftwinkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

 

*Zone 1: België, Denemarken, Luxemburg, Nederland (excl. eilanden), Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Italie, Duitsland, Polen, Monaco en Vaticaan Stad.